Kontakta oss

Isakssons Gummifabrik AB

Org. nr: 556062-7217
VAT: SE556062721701
GDPR – Integritetspolicy

Hitta till oss

Ängalagsvägen 226
269 95 Båstad, Sweden
GLN: 7350013230004
Karta

Välkomna att kontakta oss!
Oavsett om ni har förslag på förbättringar eller om ni bara vill ge positiv feedback, så vill vi gärna få era synpunkter. Ring, skicka ett meddelande eller besök oss!

12 + 13 =

Försäljningsvillkor

Priser

Priser debiteras enligt Isakssons vid beställningstillfället gällande prislistor plus moms.

Priser i webbutik är inklusive moms

Leverans och leveranstider

Om ej annat överenskommits, är varan såld fritt säljarens lager. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Isakssons leverantörer eller köparen skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för Isakssons prestation och befrielse från påföljder för Isakssons Gummifabrik AB.

Emballage och frakt

Priserna inkluderar emballage. Emballage bortforslas av köparen. Frakt debiteras köparen. Detta gäller om inte annat avtalats.

Retur- och bytesrätt

Retur och bytesrätt avser hos Isakssons normalt lagerförda produkter och gäller inom 14 dagar från leveransdatum i obruten originalförpackning. Kreditering sker först sedan returen kommit Isakssons tillhanda. Vid returer som ej förorsakats av felaktig expediering av Isakssons Gummifabrik AB krediteras produktpriset med avdrag för fraktkostnad.
Eventuella returer skall ske med betald frakt till:
Isakssons Gummifabrik AB, Ängalagsvägen 226, 269 95 Båstad

Reklamationer

Reklamationer skall alltid ske skriftligen till Isakssons Gummifabik AB.

Transportskador och förkommet gods

För transportskador och förkommet gods tar Isakssons inget ansvar. Köparen (godsmottagaren) bör omedelbart reklamera felet till ansvarigt transportföretag.

Ersättningskrav

Isakssons Gummifabrik AB är inte skyldigt att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvister

Om du inte är nöjd med varan du erhållit, tveka inte att kontakta oss på mejladress: info@isakssonsgummifabrik.com så vi kan lösa ditt problem. Är du fortfarande inte nöjd efter vår kontakt och vill gå vidare med ditt klagomål, klicka på länken till EU:s Online dispute Resolution ODR. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor som inte kan avgöras utanför domstol skall avgöras av allmän domstol i Sverige, och enligt svensk lag.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Isakssons Gummifabrik AB, org.nr. 556062-7217, Ängalagsvägen 226, 269 95 BÅSTAD, e-post: isakssons@bjarenet.com, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Isakssons Gummifabrik AB (Härefter även benämnt som Isakssons) tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, kundtjänstärenden och övrig kontakt med Isakssons, såsom besök på webbplats och innehav av konto på isakssonsgummifabrik.com (” Kontoinnehavare”).

1.2 Integritetspolicyn är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer, kontoinnehavare och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Isakssons.

1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Isakssons Gummifabrik AB är personuppgiftsansvarig för Isakssons behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Isakssons är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Konto på Isakssonsgummifabrik.com.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan identifiera dig som en person, till exempel en e-postadress, gatuadress eller telefonnummer. Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag för dig som arbetstagare, kandidat, kund eller leverantör. Genom att inneha någon av nämnda relationer med oss accepterar du de metoder och villkor som beskrivs i denna integritetspolicy.

I kommande stycken finner du information om vilka slags personuppgifter Isakssons behandlar och hur Isakssons kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

3.2 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. Isakssons behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter. Isakssons behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Isakssons dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter. Administrera vår relation till dig samt underlätta framtida affärsrelationer. Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar. Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner. Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. Hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Isakssons kunder och leverantörer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

3.3 Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Isakssons sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter du som anställd registrerar i Isakssons verksamhetssystem kommer att sparas under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period som följer av lag.

3.4 För dig som kandidat

De personuppgifter Isakssons behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar genom kontakt med Isakssons personal. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m. För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Isakssons lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Isakssons behandlar sådant fotografi.

Isakssons kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.5 För dig som Anställd

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.4 (Kandidat), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Isakssons kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Isakssons ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

3.6 För dig som är kund eller kontoinnehavare

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Isakssons samlar in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Isakssons samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Isakssons webbplats, samt vilka erbjudanden du visat intresse av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Isakssons behandlar även uppgifter som ges tillgång till genom ditt Konto på Isakssonsgummifabrik.com. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

Isakssons samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på eller besöker isakssonsgummifabrik.com, använder dig av Isakssons kundtjänst, eller när du på annat sätt har kontakt med Isakssons. Isakssons samlar endast in sådan information som krävs för att du ska kunna ingå avtal med Isakssons, och för att Isakssons ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Isakssons kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer), adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, Uppgifter om tidigare inköp, kundnummer, referenskod, befattning, ansvarsområden, IP-adress och information om din användning av Isakssons webbplats, samt andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

3.7 För dig som är leverantör

Isakssons kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.6 (För dig som kund) och 3.4 (För dig som kandidat), andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

4. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

4.1 Isakssons baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

4.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Isakssons samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

4.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Isakssons behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

4.4 I vissa fall kan Isakssons ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och lagstadgad information vid försäljning av medicintekniska produkter enligt EU-lagstiftning 2017/745 (MDR).

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Isakssons behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det angivna syftet, samtidigt som vi tar hänsyn till vårt behov av att svara på frågor eller lösa problem och att uppfylla lagkrav enligt gällande lagar. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter i rimlig tid efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter vi samlat in inte längre krävs på så sätt förstör eller raderar vi det på ett säkert sätt. Vi kan behandla data för statistiska ändamål, men i sådana fall kommer data att anonymiseras.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

6.1 Isakssons kan för att fullfölja åtaganden mot dig som kund komma att lämna ut delar av dina uppgifter till tredje part, såsom till speditionsföretag, andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Isakssons kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

6.2 Isakssons kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter, ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

I fall där Polisen och/eller andra offentliga myndigheter kräver överlämnande av personuppgifter, lämnar Isakssons endast data om det finns en domstolsorder att göra detta, eller om det uttryckligen görs med ditt samtycke.

6.3 Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

7. Skyddet av dina personuppgifter

7.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Isakssons har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.  

8. Dina rättigheter

8.1 Isakssons ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 Isakssons kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

8.3 Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 B). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

8.4 Isakssons kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

8.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

8.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

8.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kundservice@Isakssons.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

9. Cookies

9.1 En cookie är en fil som innehåller en rad tecken som skickas till din dator när du besöker en webbsida. Om du besöker webbsidan fler gånger tillåter cookien att denna sida känner igen din webbläsare. Cookies används oftast inte för att lagra personuppgifter, men kan lagra användarinställningar och annan information. Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla cookies eller att informera dig när en cookie skickas. Följ instruktionerna i hjälpfunktionen i din webbläsare angående stoppande och borttagande av cookies. Vissa funktioner eller tjänster på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt utan cookies, och vi rekommenderar därför att du accepterar cookies så att du kan använda vår hemsida till fullo.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Isakssons har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Isakssons har i gengäld skyldighet att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Isakssons innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Isaksson.

11. Kontaktinformation

11.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Isakssons Gummifabrik AB

Ängalagsvägen 226

269 95 BÅSTAD

info@isakssonsgummifabrik.com

Tel.: 0431 – 36 31 60

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24

Isakssons Gummifabrik AB

Org. nr: 556062-7217

VAT: SE556062721701

GDPR - Integritetspolicy

 

 

Adress: Ängalagsvägen 226

269 95 Båstad, Sweden

GLN: 735001320004

 

 

Translate »